Sales Leaderboard Dashboard

Sales Leaderboard Dashboard jest przeznaczony do śledzenia i wyświetlania wyników poszczególnych przedstawicieli handlowych lub zespołów z zachowaniem ducha konkurencyjności. Zapewnia wizualną reprezentację osiągnięć sprzedażowych, zachęca do zdrowej rywalizacji i motywuje sprzedawców do osiągania celów. Oto kilka kluczowych elementów, które mogą być zawarte w Sales Leaderboard Dashboard:

 1. Ranking przedstawicieli handlowych/zespołów
  Wyświetlanie rankingów przedstawicieli handlowych lub zespołów w oparciu o ich wskaźniki wydajności. Można to zrobić za pomocą wizualizacji w stylu tablicy liderów, z najlepszymi wynikami na szczycie listy.

 2. Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI)
  Uwzględnia odpowiednie wskaźniki KPI sprzedaży dla każdego przedstawiciela/zespołu sprzedażowego, takie jak całkowity wygenerowany przychód, zamknięte transakcje, pozyskani nowi klienci, średnia wielkość transakcji lub tempo wzrostu sprzedaży. Wskaźniki te podkreślają indywidualne lub zespołowe wyniki i napędzają konkurencję.

 3. Docelowe i rzeczywiste wyniki
  Porównanie indywidualnych lub zespołowych celów sprzedażowych z ich rzeczywistymi wynikami. Zapewnia to jasny obraz tego, jak dobrze sprzedawcy osiągają lub przekraczają swoje cele.

 4. Historyczne trendy wydajności
  Śledzenie trendów wydajności przedstawicieli handlowych lub zespołów w czasie. Można to zrobić za pomocą wykresów liniowych lub wykresów trendów, pokazując ich postępy i identyfikując wszelkie wzorce lub wahania.

 5. Najważniejsze osiągnięcia
  Podkreśla wyjątkowe osiągnięcia lub kamienie milowe najlepszych przedstawicieli handlowych lub zespołów. Może to obejmować znaczące zamknięte transakcje, najwyższe wygenerowane przychody lub inne godne uwagi osiągnięcia.

 6. Elementy grywalizacji
  Włącza elementy grywalizacji, aby tablica wyników była bardziej angażująca i interaktywna. Może to obejmować nagrody, które zachęcają do przyjaznej rywalizacji i motywują sprzedawców do osiągania lepszych wyników.

 7. Filtry tabeli wyników
  Wykorzystanie filtrów, aby wyświetlić tabelę liderów w oparciu o różne kryteria, takie jak okresy (np. miesięczne, kwartalne, roczne), regiony, linie produktów lub określone wskaźniki. Pozwala to na dostosowanie widoków i porównań.

 8. Postęp w realizacji celów
  Pokazanie postępów przedstawicieli handlowych lub zespołów w realizacji ich indywidualnych lub zbiorowych celów. Można to przedstawić wizualnie, na przykład za pomocą paska postępu lub procentu ukończenia.

 9. Współpraca zespołu
  Wspieranie współpracy poprzez włączenie funkcji, które pozwalają przedstawicielom handlowym lub zespołom komunikować się, dzielić najlepszymi praktykami lub zapewniać sobie nawzajem wsparcie. Można to zrobić za pomocą zintegrowanych platform komunikacyjnych lub forów dyskusyjnych.

 10. Aktualizacje w czasie rzeczywistym
  Aktualizacja tabeli liderów w czasie rzeczywistym lub z minimalnym opóźnieniem, aby odzwierciedlić najnowsze wyniki sprzedaży. Tworzy to poczucie natychmiastowości i utrzymuje zaangażowanie zespołu sprzedaży.

 11. Zachęty i nagrody
  Integracja tabeli liderów z systemem zachęt lub nagród, aby wyróżniać i nagradzać najlepszych pracowników. Może to obejmować premie pieniężne, programy uznania lub zachęty niepieniężne.

 12. Porównywanie wyników
  Umożliwienie sprzedawcom porównywania swoich wyników z innymi pracownikami lub benchmarkami. Można to zrobić za pomocą wizualizacji, które pokazują indywidualne wyniki w odniesieniu do średniej zespołu lub benchmarków branżowych.

 13. Coaching i możliwości rozwoju
  Dostarczanie spostrzeżeń i sugestii dotyczących poprawy wyników w oparciu o analizę danych. Może to obejmować identyfikację obszarów wymagających poprawy, rekomendowanie zasobów szkoleniowych lub oferowanie możliwości coachingu.

 14. Świętowanie sukcesów
  Podkreślenie indywidualnych lub zespołowych osiągnięć, takie jak osiągnięcie kamieni milowych sprzedaży, zamknięcie dużych transakcji lub przekroczenie celów. Sprzyja to budowaniu pozytywnej i radosnej kultury w zespole sprzedaży.

 15. Dostępność mobilna
  Upewnienie się, że Sales Leaderboard Dashboard jest dostępny na urządzeniach mobilnych, umożliwiając przedstawicielom handlowym przeglądanie ich wyników i śledzenie postępów w podróży.

Ważne jest, aby dostosować Sales Leaderboard Dashboard do specyficznych procesów sprzedaży, wskaźników i celów twojej organizacji. Regularna aktualizacja tablicy liderów, przekazywanie informacji zwrotnych i promowanie przejrzystości pozwala utrzymać jej skuteczność jako narzędzia motywacyjnego.

 

Jak wdrożyć pulpit nawigacyjny lidera sprzedaży?

Wdrożenie Sales Leaderboard Dashboard obejmuje kilka kroków w celu skutecznego gromadzenia, analizowania, wizualizowania i prezentowania danych dotyczących wyników sprzedaży. Oto ogólny zarys tego procesu:

 1. Zdefiniowanie celów
  Określenie kluczowych wskaźników, które chcemy śledzić w Sales Leaderboard Dashboard. Mogą to być przychody ze sprzedaży, wielkość sprzedaży, wyniki indywidualne, wyniki zespołu lub inne istotne czynniki, które zapewniają wgląd w wyniki sprzedaży członków zespołu.

 2. Identyfikacja źródeł danych
  Określenie źródła danych, które zawierają informacje niezbędne do śledzenia działań sprzedażowych. Upewnienie się, że dane są dostępne i można je pobrać do analizy.

 3. Zbieranie i czyszczenie danych
  Wyodrębnienie odpowiednich danych dotyczących wyników sprzedaży dla każdego członka zespołu, takie jak wygenerowane przychody, sprzedane jednostki lub inne istotne wskaźniki. Wyczyszczenie danych, usunięcie duplikatów, poprawienie błędów i standaryzacja formatu danych, aby zapewnić dokładność i spójność danych. Może to obejmować transformację i scalanie danych, jeśli dane są rozproszone w wielu źródłach. Upewnienie się, że dane są zgodne z pożądanymi ramami czasowymi analizy.

 4. Zdefiniowanie kluczowych wskaźników
  Określenie konkretnych metryk i kluczowych wskaźników, które będą wyświetlane na tablicy wyników, takie jak całkowita sprzedaż, sprzedaż miesięczna lub wyniki w stosunku do celów. Wskaźniki te pomagają ocenić wyniki sprzedaży i ranking członków zespołu.

 5. Wybór narzędzia do wizualizacji
  Wybór narzędzia do wizualizacji, które odpowiada naszym potrzebom i możliwościom technicznym. Popularne opcje obejmują Tableau, Power BI lub narzędzia open source, takie jak D3.js lub Plotly. Narzędzia te zapewniają możliwości wizualizacji w celu tworzenia dynamicznych i interaktywnych pulpitów nawigacyjnych dla tabeli liderów sprzedaży.

 6. Projektowanie układu pulpitu nawigacyjnego
  Zaplanowanie układu i struktury pulpitu nawigacyjnego Sales Leaderboard. Określenie wizualizacji, wykresów, grafów lub tabel, które będą reprezentować dane dotyczące aktywności sprzedażowej. Ustalenie hierarchii informacji i logicznego przepływu pulpitu nawigacyjnego, aby zapewnić przejrzysty przegląd indywidualnych i zespołowych rankingów wydajności.

 7. Tworzenie wizualizacji
  Wykorzystanie wybranego narzędzia do wizualizacji, aby utworzyć wizualizacje przedstawiające dane i rankingi wyników sprzedaży. Typowe wizualizacje obejmują wykresy słupkowe, wykresy liniowe lub tabele, które wyświetlają indywidualne wskaźniki wydajności sprzedaży i rankingi.  Warto rozważyć użycie kodowania kolorami lub podświetlenia, aby podkreślić najlepsze wyniki.

 8. Integracja źródeł danych
  Podłączenie narzędzia do wizualizacji do źródeł danych, takich jak systemy CRM, bazy danych sprzedaży lub hurtownie danych. Konfiguracja niezbędnego połączenia danych, przy upewnieniu się, że dane są odświeżane w regularnych odstępach czasu, aby zapewnić informacje w czasie rzeczywistym lub prawie w czasie rzeczywistym na pulpicie nawigacyjnym.

 9. Wdrożenie interaktywności
  Rozszerzenie pulpitu nawigacyjnego o funkcje interaktywne. Mogą one obejmować filtry, funkcje drążenia lub podpowiedzi, które pozwalają użytkownikom na bardziej szczegółowe badanie indywidualnych wyników sprzedaży lub przełączanie się między różnymi wskaźnikami lub okresami. Interaktywność umożliwia użytkownikom analizowanie określonych punktów danych i uzyskanie głębszego wglądu.

 10. Uwzględnienie wskaźników wydajności
  Uzupełnienie wizualizacji o wskaźniki wydajności, które zapewniają dodatkowy kontekst dla rankingów sprzedaży. Może to obejmować takie wskaźniki, jak wzrost sprzedaży, współczynniki konwersji sprzedaży lub średnia wielkość transakcji. Wskaźniki te pomagają ocenić wydajność wykraczającą poza proste wskaźniki przychodów lub wolumenu.

 11. Testowanie i udoskonalanie
  Dokładne przetestowanie pulpitu nawigacyjnego, aby upewnić się, że dane są dokładne, a wizualizacje działają poprawnie. Zebranie informacji zwrotnych od interesariuszy i użytkowników końcowych, aby zidentyfikować wszelkie potrzebne ulepszenia lub poprawki. Udoskonalenie pulpitu nawigacyjnego w oparciu o informacje zwrotne w celu zwiększenia użyteczności i spełnienia określonych wymagań.

 12. Wdrożenie i przeszkolenie użytkowników
  Wdrożenie Sales Leaderboard Dashboard dla docelowych użytkowników lub interesariuszy. Zapewnienie szkoleń i dokumentacji, aby upewnić się, że użytkownicy rozumieją, jak poruszać się po pulpicie nawigacyjnym, interpretować wizualizacje i wykorzystywać spostrzeżenia w celu zwiększenia wydajności sprzedaży i motywowania zespołu.

 13. Monitorowanie i iteracja
  Ciągłe monitorowanie wykorzystania i skuteczności pulpitu nawigacyjnego. Zbieranie informacji zwrotnych od użytkowników i interesariuszy w celu zidentyfikowania obszarów wymagających ulepszeń lub dodatkowych funkcji. Iteracyjny rozwój pulpitu nawigacyjnego w oparciu o potrzeby użytkowników i zmieniające się wymagania biznesowe.

Postępując zgodnie z tymi krokami, można wdrożyć Sales Leaderboard Dashboard, który zapewnia wgląd w indywidualne i zespołowe wyniki sprzedaży, sprzyja zdrowej konkurencji, motywuje zespół i pomaga stymulować wzrost sprzedaży. Personalizacja i ciągłe udoskonalanie mają kluczowe znaczenie dla dostosowania pulpitu nawigacyjnego do konkretnych wymagań biznesowych i zapewnienia, że pozostanie on cennym narzędziem do monitorowania i poprawy wyników sprzedaży.Czy warto wdrożyć Sales Leaderboard Dashboard?

Wdrożenie Sales Leaderboard Dashboard może przynieść znaczącą wartość dla firmy. Oto kilka powodów, dla których często warto go wdrożyć:

 1. Motywowanie i angażowanie zespołu sprzedaży
  Sales Leaderboard Dashboard tworzy zdrową konkurencję wśród zespołu sprzedaży, pokazując indywidualne i zespołowe rankingi wyników. Zapewnia widoczność i uznanie dla najlepszych wyników, co może służyć jako silne narzędzie motywacyjne, zachęcając przedstawicieli handlowych do dążenia do wyższych wyników i przekraczania celów.

 2. Przejrzyste śledzenie wyników
  Sales Leaderboard Dashboard zapewnia przejrzysty wgląd w wyniki sprzedaży w całym zespole. Umożliwia przedstawicielom handlowym śledzenie ich postępów, zrozumienie, gdzie znajdują się w stosunku do swoich kolegów i zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy. Ta przejrzystość sprzyja odpowiedzialności i zachęca do ciągłego wzrostu wydajności.

 3. Analiza porównawcza wyników i dzielenie się najlepszymi praktykami
  Tablica wyników pozwala przedstawicielom handlowym porównywać swoje wyniki z najlepszymi i identyfikować najlepsze praktyki prowadzące do sukcesu. Ułatwia to dzielenie się wiedzą, współpracę i wzajemne uczenie się w zespole sprzedaży, prowadząc do przyjęcia skutecznych strategii i taktyk sprzedaży.

 4. Monitorowanie wyników sprzedaży i coaching
  Pulpit nawigacyjny umożliwia menedżerom sprzedaży monitorowanie wyników indywidualnych i zespołowych w czasie rzeczywistym. Mogą oni identyfikować osoby osiągające słabe wyniki i podejmować proaktywne działania w celu zapewnienia ukierunkowanego coachingu, wsparcia i wskazówek. Poprawia to ogólną wydajność zespołu i pomaga osiągnąć cele sprzedażowe.

 5. Podejmowanie decyzji w oparciu o dane
  Sales Leaderboard Dashboard zapewnia wgląd i analizę trendów, wzorców i wskaźników wydajności sprzedaży. To podejście oparte na danych umożliwia menedżerom sprzedaży i liderom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących alokacji zasobów, strategii sprzedaży i inicjatyw poprawy wydajności.

 6. Grywalizacja i uznanie
  Sales Leaderboard Dashboard dodaje element grywalizacji do procesu sprzedaży. Tworzy poczucie ekscytacji, przyjaznej rywalizacji i uznania wśród zespołu sprzedaży. Publiczne uznawanie i nagradzanie najlepszych wyników w oparciu o rankingi liderów dodatkowo podnosi morale i zachęca do konsekwentnego osiągania wysokich wyników.

 7. Przejrzystość i wyrównanie wyników
  Tablica wyników promuje przejrzystość i dostosowanie w organizacji sprzedaży. Pomaga dostosować indywidualne cele do celów organizacyjnych, wspiera kulturę odpowiedzialności i umożliwia przedstawicielom handlowym zrozumienie, w jaki sposób ich wysiłki przyczyniają się do realizacji ogólnych celów sprzedażowych.

 8. Zwiększona produktywność sprzedaży
  Tablica wyników zwiększa produktywność sprzedaży, tworząc poczucie pilności i koncentrując się na osiąganiu celów. Zapewnia wizualną reprezentację postępów i celów, umożliwiając przedstawicielom handlowym ustalanie priorytetów działań oraz efektywną alokację czasu i wysiłków.

Chociaż wdrożenie Sales Leaderboard Dashboard wymaga inwestycji w technologię, zasoby i szkolenia, korzyści często przewyższają koszty. Wspiera kulturę konkurencji i wydajności, motywuje zespół sprzedaży, poprawia przejrzystość wyników i umożliwia podejmowanie decyzji w oparciu o dane. Dobrze zaprojektowana i skutecznie zarządzana tablica wyników może znacząco przyczynić się do wzrostu sprzedaży i osiągnięcia przychodów.

 

Kiedy nie warto wdrażać Sales Leaderboard Dashboard?

Chociaż Sales Leaderboard Dashboard może zapewnić cenne korzyści, istnieją sytuacje, w których może nie być wart inwestycji. Oto kilka scenariuszy, w których wdrożenie tablicy wyników może nie być konieczne lub właściwe:

 1. Współpraca zespołowa ponad konkurencją
  Jeśli Twoja organizacja ceni sobie środowisko sprzedaży oparte na współpracy, w którym praca zespołowa i współpraca mają pierwszeństwo przed indywidualną rywalizacją, wdrożenie Sales Leaderboard Dashboard może nie być zgodne z pożądaną kulturą i celami. W takich przypadkach wspieranie współpracy i uznawanie wspólnych osiągnięć może być bardziej korzystne.

 2. Role niezwiązane ze sprzedażą
  Jeśli Twoja organizacja ma role, które nie koncentrują się bezpośrednio na sprzedaży, takie jak obsługa klienta lub wsparcie techniczne, wdrożenie Sales Leaderboard Dashboard może nie być odpowiednie lub możliwe do zastosowania. Celem pulpitu jest śledzenie i porównywanie wyników sprzedaży, co może nie być główną miarą sukcesu dla ról niezwiązanych ze sprzedażą.

 3. Złożone cykle sprzedaży lub transakcje o wysokiej wartości
  Jeśli Twoja firma obejmuje złożone cykle sprzedaży lub transakcje z produktami lub usługami o wysokiej wartości, Sales Leaderboard Dashboard może nadmiernie uprościć ocenę wyników sprzedaży. W takich przypadkach czynniki takie jak złożoność transakcji, budowanie relacji lub długie cykle sprzedaży mogą wymagać bardziej zniuansowanej oceny wykraczającej poza proste wskaźniki przychodów lub wolumenu.

 4. Ograniczony rozmiar zespołu sprzedaży
  Jeśli Twój zespół sprzedaży jest mały, z ograniczoną liczbą osób, wdrożenie formalnego Sales Leaderboard Dashboard może nie być konieczne. W mniejszych zespołach widoczność wyników można osiągnąć poprzez regularne spotkania zespołu, indywidualne przeglądy wyników lub nieformalną komunikację.

 5. Wyzwania związane z wydajnością niezwiązane z konkurencją
  Jeśli Twój zespół sprzedaży stoi w obliczu wyzwań związanych z wynikami, które nie są związane z konkurencją lub indywidualnymi rankingami wyników, wdrożenie Sales Leaderboard Dashboard może nie rozwiązać skutecznie podstawowych problemów. W takich przypadkach bardziej odpowiednie może być skupienie się na szkoleniach, rozwoju umiejętności, doskonaleniu procesów lub analizie rynku.

 6. Względy kulturowe lub morale
  Jeśli wdrożenie Sales Leaderboard Dashboard może potencjalnie stworzyć negatywne lub nadmiernie konkurencyjne środowisko, negatywnie wpłynąć na morale zespołu lub wywołać niepotrzebny stres wśród członków zespołu, może nie być warte inwestycji. Przed wdrożeniem tablicy wyników należy ocenić kulturę organizacyjną i potencjalny wpływ na samopoczucie pracowników.

 7. Ograniczenia zasobów
  Wdrożenie i utrzymanie Sales Leaderboard Dashboard wymaga zasobów, zarówno pod względem technologii, jak i personelu. Jeśli w organizacji brakuje niezbędnych zasobów lub wykwalifikowanych osób do skutecznego zarządzania pulpitem nawigacyjnym lub jeśli koszty przewyższają potencjalne korzyści, może to nie być uzasadnione.

Ważne jest, aby dokładnie rozważyć konkretne potrzeby biznesowe, kulturę organizacyjną, dynamikę zespołu i pożądane wyniki przed podjęciem decyzji o wdrożeniu Sales Leaderboard Dashboard. Decyzja ta powinna być zgodna z celami, wartościami i unikalnymi cechami zespołu sprzedaży. Jeśli tablica liderów nie jest odpowiednia, można zbadać alternatywne metody śledzenia wyników, uznawania i motywowania, aby osiągnąć pożądane rezultaty.Jakich technologii można użyć do wdrożenia Sales Leaderboard Dashboard?

Wdrożenie Sales Leaderboard Dashboard wymaga wykorzystania różnych technologii do zbierania, analizowania, wizualizowania i prezentowania danych dotyczących wydajności sprzedaży. Oto kilka technologii powszechnie wykorzystywanych w tym celu:

 1. Narzędzia Business Intelligence (BI)
  Narzędzia BI, takie jak Tableau, Power BI lub Looker, zapewniają solidne możliwości wizualizacji danych i raportowania. Narzędzia te umożliwiają tworzenie interaktywnych pulpitów nawigacyjnych, wykresów, grafów i tabel w celu przedstawienia danych i rankingów dotyczących wyników sprzedaży.

 2. Oprogramowanie arkusza kalkulacyjnego
  Oprogramowanie arkusza kalkulacyjnego, takie jak Microsoft Excel lub Arkusze Google, może być wykorzystane do stworzenia podstawowego pulpitu nawigacyjnego Sales Leaderboard. Narzędzia te umożliwiają wprowadzanie i analizowanie danych dotyczących wyników sprzedaży, obliczanie rankingów i tworzenie wizualizacji, takich jak wykresy słupkowe lub tabele.

 3. Przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym
  Technologie takie jak Apache Kafka lub Apache Spark Streaming umożliwiają przetwarzanie i analizę danych w czasie rzeczywistym. Jeśli potrzebujemy natychmiastowych aktualizacji i rankingów w czasie rzeczywistym, technologie te mogą przetwarzać dane strumieniowe i wprowadzać je do pulpitu nawigacyjnego.

 4. Przechowywanie i analiza danych w chmurze
  Platformy chmurowe, takie jak Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) lub Microsoft Azure, zapewniają skalowalną infrastrukturę i usługi do przechowywania, przetwarzania i analizy danych. Platformy te oferują możliwości takie jak hurtownie danych, jeziora danych i narzędzia analityczne, które można wykorzystać do budowy Sales Leaderboard Dashboard.

 5. Systemy zarządzania bazami danych
  Relacyjne systemy zarządzania bazami danych (np. MySQL, PostgreSQL, Oracle) lub bazy danych NoSQL (np. MongoDB, Cassandra) mogą być wykorzystywane do przechowywania i zarządzania danymi dotyczącymi wyników sprzedaży. Technologie te zapewniają niezawodną i skalowalną podstawę do przechowywania i pobierania danych dla pulpitu nawigacyjnego.

 6. Biblioteki wizualizacji danych
  Biblioteki wizualizacji danych, takie jak D3.js, Plotly lub Highcharts mogą być wykorzystane, jeśli preferowane są bardziej spersonalizowane i interaktywne wizualizacje dla Sales Leaderboard Dashboard. Biblioteki te zapewniają narzędzia oparte na JavaScript do tworzenia dynamicznych i atrakcyjnych wizualnie wykresów, grafów i pulpitów nawigacyjnych.

 7. Technologie tworzenia stron internetowych
  Technologie tworzenia stron internetowych, takie jak HTML, CSS i JavaScript, są powszechnie używane do tworzenia interaktywnych pulpitów nawigacyjnych opartych na sieci Web. Frameworki takie jak React, Angular lub Vue.js mogą zapewnić dodatkową funkcjonalność i łatwość rozwoju przy tworzeniu Sales Leaderboard Dashboard jako aplikacji internetowej.

 8. Integracja z systemami CRM
  Jeśli Twoja organizacja korzysta z systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM), można zintegrować go z Sales Leaderboard Dashboard, aby automatycznie pobierać dane sprzedażowe i aktualizować tabelę liderów w czasie rzeczywistym. Popularne systemy CRM, takie jak Salesforce, HubSpot czy Microsoft Dynamics, oferują interfejsy API i możliwości integracji do takich celów.

Wybór technologii zależy od takich czynników, jak ilość danych, wiedza techniczna, wymagania dotyczące skalowalności i określone funkcje pulpitu nawigacyjnego. Ważne jest, aby wybrać technologie, które są zgodne z potrzebami biznesowymi, zapewniają wymagane możliwości analizy i wizualizacji danych oraz oferują elastyczność w zakresie przyszłych ulepszeń i skalowalności.

Nasza lokalizacja

Agencja Interaktywna  Web Wizard.com
rok założenia 2000


52-220 Wrocław, ul. Gen. Grota-Roweckiego 8/10
NIP:        PL 899-142-54-65
REGON:   932899803

kontakt telefoniczny w godzinach 8.30 - 16.30

tel.    +48 71 346 29 73
tel. kom.  +48 502 387 145

 

Formularz kontaktowy

Od nawiązania kontaktu z Nami, dzieli Cię Tylko jeden krok, który może być początkiem długoletniej współpracy.
Z pewnością szybko ulegnie zapomnieniu treść przesłanej korespondencji, ale nigdy nie zapomnisz tego jak się czułeś podczas współpracy z nami.

Zaczynamy?

 

*

Przeglądaj Dodaj plik

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu e-mail jest niezbędne do uzyskania odpowiedzi. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest Agencja Interaktywna Web Wizard.com z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gen. Grota-Roweckiego 8/10, 52-220 Wrocław prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr 1661331 z dnia 13.03.2003, REGON: 932899803, e-mail: biuro@webwizard.com.pl

Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności.